מתקדשין לשכינה

״ויעויין במעשה רב של חשבון ז׳ ברכות שמברכים על המצה, כמו ז׳ ברכות הנישואין״

ומדמה הרב סולוביצ׳יק את המצה לארוסה, שעד שאין מברכים אליה, היא אסורה באכילה, והוא מדמה את ליל פסח כליל הכלולות.

לילה שבו יש סעודה, וברכה על היין, ושבע ברכות, והאלוקים וישראל - חתן וכלה

. . . .

ובלילה הקדוש הזה נזכר כולנו אין נתקדשנו כעם ונתקדשנו לשכינה, ונתפלל לחירות, לגאולה לישועה ולנחמה.