הרב ח"כ חיים דרוקמן

כ"ב בתמוז תש"ס

המלצה

באתי להמליץ על המפעל החשוב ״בנה קינך״ בהנהלת ר׳ אהרון משען־מונטיפיורי ‏ומשפחתו, הפועל בהתמדה רבה כבר טו״ב שנים. 

מתוך היכרותי את המשפחה ואת פועלה ‏הנני סמוך ובטוח כי כל מעשיהם לשם שמים, ומתוך מגמה קדושה לסייע בהקמת בתים ‏טובים ונאמנים בישראל.

בברכת התורה והארץ,


חיים דרוקמן


-----------------------------


הרב משה צוריאל

ח' בתמוז תשע"ג (16.6.13)

אישור

זה לאשר כי הנני מכיר מקרוב את מר אהרן משען מונטיפיורי, מנהל משרד לשידוכים "בנה קינך". 

הוא ‏והצוות שלו עוסקים במלאכת קודש זה כבר קרוב לשלושים שנה ובהצלחה גדולה ב״ה. הייעוץ והעזרה ‏שהם נותנים לבנים ובנות מועילים מאד.‏

מאגר מידע שברשות המשרד הוא מסועף ומקיף ביותר. מומלץ מאד לכל הבא למלא מצוות התורה לבנות ‏בית נאמן בישראל, להשתמש בסיוע המוגש ע״י משרד "בנה קנך".‏

וכן אני מברך אותו על הפרויקט הבינלאומי שהוא עומד בראשו בשם "בנה קינך" לצמצם היקפי ‏ההתבוללות בעמים בחו״ל. יברכהו הי בהצלחה.‏

באתי על החתום,‏


משה צוריאל

(מלפנים משגיח רוחני בישיבת ההסדר שעלבים)


-----------------------------


הרב משה צוריאל

סיון תשע"ו, 6/2016

מכתב ברכה

לרגל יום השנה ה־25 לנישואי
אהרן ועמנואלה מונטיפיורי
ער מאה ועשרים!

:(למדונו חז״ל (מדרש רבה ויקרא פרשה כז פסקה ב

עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש ההרים ואומרת: "כל מי שפעל עם א-ל יבוא ויטול שכרו!"

מי הוא זה הפועל עם א-ל? במה הקב"ה עסוק? גם זה לימדונו חז״ל (מדרש רבה ויקרא פרשה ח פסקה א):

מטרוניתא שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו: "בכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו?" אמר לה "לששת ימים, דכתיב (שמות לא) ’כי ששת ימים עשה ה' את השמים' וגוי. אמרה לו "ומאותה שעה עד עכשיו, מהו יושב ועושה?" אמר לה: ”מזוווג זווגים, אשתו של פלוני לפלוני, בתו של פלוני לפלוני."

כלומר זהו עיסוקו של הקב"ה לתאם יחד איש ואשה, לפי טמפרמנט, לפי תכונות נפשיות, לפי סגולות אינטלקטואליות, לפי קריירה, ואינטרס בתחביבים, לפי רקע משפחתי, וחינוך לערכים. אם הס פתות או יותר מתאימים, ומשלימים זה לזו וזו לזה, יש להציע.

אבל הקב׳יה רוצה שותפים! הוא רוצה שבני אדם מוכשרים לעסוק בזה, בעלי לב רחב, בעלי אהבת הבריות, יעסקו בהצעת שידוכים. ומי לא יודע כמה אכזבות יש בזה, כמה נסיונות שוא להציע שוב ושוב עד שמצליחים!

וברוך יהיה אהרן מונטיפיורי שעוסק בזה עשרות שנים! עם הסבלנות, ואורך רוח, ואינטרס קדוש להצליח להביא אושר למשפחות ישראל.

וכמה ברכה מגיעה לאשתו הנאמנה עמנואלה, שהיא מאפשרת לו לתת שעות על שעות לכך, מאמץ אחרי מאמץ, בלי לדרוש ממנו להרפות מזה ולתת יותר זמן לביתו. היא נותנת לו גיבוי ומשב-רוח למרות שיש לפעמים מאמצים שאינם נושאים פרי.

אהרן ועמנואלה, הקב"ה רואה את כל המצוות האלו, ושמח בהן. יהי רצון שתתברכו בכל ברכה טובה, ויהיו לכם הצלחות הולכות ומושלמות יותר ויותר!

מוקירכם,


משה צוריאל

(לשעבר) משגיח בישיבת שעלבים


-----------------------------


הרב אורי שרקי

ט' באלול תשנ"ו

ברוכים יהיו העוסקים במצווה, פעילי "בנה קינך" שבזכותם רבים מבני ומבנות ישראל זכו ויזכו להקים בית נאמן לה' ולתורתו. סל ברכות לרגל פתיחת הסניף החדש בתל אביב. זכות המצווה תעמוד להם ולזרעכם עד עולם. וראוי ונכון לכל הזקוק לעזר במציאת הזיווג לפנות אליהם.

בברכת שנה טובה,


אורי שרקי


-----------------------------


הרב יהודה סרבניק

אדר תשס"ז


לכל מאן דבעי!

הנני ממליץ על אהרן וחי ממנהלי הארגון החשוב "בנה קינך" העוסק ‏כל היום במצווה החשובה, ״לא תוהו בראה לשבת יצרה.״ 

וכפי ‏שהכרתי אותם מקרוב ממש בתור תלמידיי שנים רבות, יכול אני לומר ‏שהם אנשים ישרים ויראי-שמיים העושים מלאכתם באמונה ולשם ‏שמיים, לעזור להקים בתים יהודים על בסיס התורה הקדושה.‏

הנני מברך אותם שיזכו לסייעתא דשמיא לסייע לאחרים למלא את ‏רצונו יתברך ביישוב העולם.‏

באעה"ח,


הרב יהודה סרבניק

ר״מ ב״מכון לב״